KURSLAR | 16 MAYIS 2023, SALI
13:30-17:00 KURS 1 MİNİMAL İNVAZİV KOLOREKTAL CERRAHİ
13:30-17:00 KURS 2 EBSQ HAZIRLIK
Dieter Hahnloser, David Zimmerman
13:30-17:00 KURS 3 HEMOROİDAL HASTALIK KURSU
13:30-17:00 KURS 4 KOLONOSKOPİ, ESD, EMR,TES
13:30-17:00 KURS 5 SNS VE FEKAL İNKONTİNANS
Klaus Matzel
KURSLAR | 20 MAYIS 2023, CUMARTESİ
08:00-12:00 KURS 6 KOLOREKTAL ROBOTİK CERRAHİ KURSU
08:00-12:00 KURS 7 ANAL FİSTÜL VE FİSSÜR KURSU
08:00-12:00 KURS 8 AÇIK KARIN VE YARA  KURSU
  KURS 9 STAPLER KURSU
  KURS 10 ANASTOMOZ KURSU
16 MAYIS 2023, SALI
  SALON A
13:30-15:00 OTURUM 1: ÇÖZEMEDİKLERİMİZ / UZLAŞAMADIKLARIMIZ - 1
  - Pelvik - anal ağrı
- Cerrah gözüyle kabızlık ve gaz
- Rektal akıntı
- Anal fistül: İç ağzı bulamıyorum
- Anal apse mi? Flegmon mu?
- Tartışma
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-17:00 OTURUM 2: ÇÖZEMEDİKLERİMİZ / UZLAŞAMADIKLARIMIZ - 2
  - Plonidal sinüs flep cerrahisi sonrası nüks
- Anal kondilom ve anal intraepitelyal neoplazi
- Soliter rektal ülser ve dissinerji
- LİS sonrası geçmeyen fissür
- LARS
- Tartışma
17:30-18:00 AÇILIŞ KONFERANSI
18:00-19:00 AÇILIŞ TÖRENİ
19:00-20:00 AÇILIŞ KOKTEYLİ
17 MAYIS 2023, ÇARŞAMBA
07:00-08:00 İNTERAKTİF KAHVALTI OTURUMLARI 1-4
ASİSTAN OKULU 1
  SALON A SALON B
08:00-08:30 KONFERANS 1  
Rektum kanserinde organ koruyucu tedavi - Julio Garcia-Aguilar
08:30-10:30 OTURUM 3: REKTUM KANSERİ KONFERANS 2
- Lokal eksizyon sonrası beklenmedik patoloji sonuçlarına yaklaşım
- Neoadjuvan tedavi sonrası değerlendirme yöntemleri ve cerrahinin zamanlaması
- Rektum kanserinde total neadjuvan tedavi-Neoadjuvan kemoradyoterapi
- Rektum kanserinde radyoterapi: Kısa mı? Uzun mu? Kime?
- Büyümüş lateral lenf nodları tedavide neleri değiştiriyor?
- Tartışma ve olgu sunumları
Kompleks anal fistüller - David Zimmerman
  OTURUM 4: ANAL FİSTÜL
- Cerrahlar için radyolojik ve klinik sınıflama
Sfinkter koruyucu teknikler:
- VAAFT, LAFT
- LIFT, FLEP
Sfinkter kesici teknikler:
- FIPS, FİSTULOTOMİ (Tek / Aşamalı)
- Seton: Kime ve nasıl?
- Tartışma
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:30 KONFERANS 3 KONFERANS 4
APR ve pelvik ekzenterasyon - Peter Sagar Fekal inkontinans - Klaus Matzel
11:30-12:00 BAŞKANIN HİTABI - Ayhan Kuzu
12:00-13:00 UYDU SEMPOZYUMU 1 ÖĞLE ARASI
13:00-14:00 ÖĞLE ARASI UYDU SEMPOZYUMU 2
14:00-14:30 KONFERANS 5 14:00-15:30 OTURUM 5: KOLONOSKOPİ VE KOLOREKTAL POLİPLER
Poş cerrahisi: Yenilikler, komplikasyonlar ve tedavi yaklaşımları - Feza Remzi

- Poliplerin endoskopik değerlendirilmesi ve polipektomi teknikleri
- Malign polip yönetimi
- EMR/ESD
- Darlık ve kanamada endoskopik uygulamalar
- Tartışma ve olgu sunumları

14:30-16:00 OTURUM 6: İBH
- İleokolonik Crohn hastalığında multidisipliner tedavi ve cerrahi zamanlaması
- Crohn hastalığında cerrahi: Mezenterin önemi
- İBH'da displazi ve kansere yaklaşım
- İBH'da medikal tedavi ve cerrahi üzerine etkisi
- İBH'da MIS - Antonino Spinelli
- Tartışma
15:30-16:30 VİDEO OTURUM 1: İNNOVASYON
- Endoluminal robotik cerrahi
- TaTME
- Transanal endoskopik cerrahi: TEM ve TAMIS
- NOTES ve NOSE
- Laparoendoskopik kombine cerrahiler: FLEX, CELS
- Tartışma
16:00-16:30 KONFERANS 6
  Covid-19 and the global impact on colorectal practice and surgery - Joseph Nunoo-Mensah

 

 

16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 OTURUM 7: DİVERTİKÜLER HASTALIK OTURUM 8: KARIN DUVARI
  - Bilgilerimizi güncelleyelim: Medikal tedavi yöntemleri, diyet önerileri ve atak nüksünü önleme
- Hastalığın şiddeti ve klinik korelasyon: Görüntüleme, sınıflandırmalar ve ayırıcı tanı
- Elektif Cerrahi için endikasyonlar, hazırlık, komplikasyonlardan korunma - Dieter Hahnloser
- Akut divertikülit için acil cerrahi: En iyi cerrahi yaklaşım, nasıl, ne zaman?
- Tartışma ve olgu sunumları
- Açtık nasıl kapatmalıyız? Ventral herniyi önleme yöntemleri
- Kolorektal cerrahide meş yönetimi: Meş seçimi, akan meşler, sinüsler
- Açık karın: Endikasyonlar ve yöntemler
- Açık karın kapama teknikleri: Meşli, meşsiz
- Parastomal herni: Nasıl önlenir? Nasıl tedavi edilir? - Neil Smart
- Tartışma
18 MAYIS 2023, PERŞEMBE
07:00-08:00 İNTERAKTİF KAHVALTI OTURUMLARI 5-8
ASİSTAN OKULU 2
  SALON A SALON B
08:00-08:30 SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER 1 SEÇİLMİŞ VİDEO BİLDİRİLER 1
08:30-09:00 KONFERANS 7 OTURUM 9: KOLON KANSERİ
ODS'de tedavi algoritmaları - André D'Hoore Kolon kanseri tedavisinde yeni ne var?
- Cerrah gözüyle
- Onkolog gözüyle
- Komplet mezokolik eksizyon: Kolon kanserinde standart cerrahi yaklaşım olabildi mi?
- Ameliyatta ya da patolojide appendiksde tümör var: Ne yapalım?
- Rektosigmoid, transvers ve fleksura yerleşimli tümörler: Tedavide uzlaşıldı mı?
- Tartışma ve olgu sunumları
09:00-10:30 OTURUM 10: PELVİK TABAN HASTALIKLARI
  - ODS hatalıklarının ayrıcı tanısını nasıl yaparım?
- LVMR ve diğer rektopeksi yöntemleri: Kimler için, beklentiler karşılandı mı?
- Multikompartman prolapsus: Hangi sırayla, nasıl, kim yapacak?
- Pelvik rehabilitasyon: Kimler için, nasıl?
- Tartışma ve olgu sunumları
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 OTURUM 11: STOMA OTURUM 12: KANSER BİYOLOJİSİ
  - İdeal stoma: Yeri ve tipi, ne zaman açalım?
- İleostomiyi ne zaman ve nasıl kapatalım?
- Hartmanı ne zaman nasıl kapatalım?
- Stoma komplikasyonları ve yönetimi
- Tartışma
- Kolorektal kanserde likit biyopsi taramadan tedaviye yeni bir umut mu?
- İdeal patoloji raporu nasıl olmalı? Prognostik faktörler
- Hedef hala 12 lenf nodu çıkartmak mı? Negatif lenf nodlarının prognostik önemi nedir?
- Cerrahlar için MSI'nin anlamı ve önemi - Gabriela Möslein
- Tartışma
12:00-13:00 UYDU SEMPOZYUM 3 ÖĞLE ARASI
13:00-14:00 ÖĞLE ARASI UYDU SEMPOZYUM 4
14:00-15:30 OTURUM 13: METASTATİK KOLOREKTAL KANSERE YAKLAŞIM OTURUM 14: KOLOREKTAL ACİLLER
  - Rezektabl senkron karaciğer metastazlarına yaklaşım
Unrezektabl Metastatik hastalıkta multidisipliner tedavi yönetimleri:
. Onkolog
. Cerrah
. Girişimsel radyolog
- Periton metastazlarına güncel tedavi yaklaşımları
- Tartışma
- Fournier
- Kolorektal travma-yabancı cisim
- Obstetrik yaralanmalara yaklaşım - Antonino Spinelli
- Tıkayıcı kolorektal tümörlere yaklaşım: Stent mi? Cerrahi mi? Hangi cerrahi?
- Fekal perinonit: Hartman yöntemi, anastomoz, müköz fistül ve diversiyon
- Tartışma
15:30-16:30 VİDEO OTURUM 2: PELVİK TABAN VE PROKTOLOJİ YUVARLAK MASA 1
  - Ventral mesh rektopeksi: Teknik incelikler - André D'Hoore
- RVF: Flep yöntemleri
- Rektosel: Perineal onarımlar
- Sfinkteroplasti teknikleri
- Altemeier ve Delorme: Nasıl yapıyorum? Hala yeri var mı?
- Tartışma
Kolorektal cerrahide ERAS protokollerini uygulayabilir miyiz? - Neil Smart
16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 YUVARLAK MASA 2: KOLOREKTAL CERRAHİDE EĞİTİM, YAN DAL, KOLONOSKOPİ, TARAMA, TEDAVİ VE SONUÇLAR: ÜLKELER TARTIŞIYOR OTURUM 15: KOLOREKTAL CERRAHİDE NÜTRİSYON
  - Tarama, tedavi yöntemleri ve sonuçlar üzerine etkisi
- Kolorektal cerrahi yan dal olmalı!
- Kolorektal cerrahi yan dal eğitimi veren bir kurum nasıl olmalı?
- Ölçme ve değerlendirmede standartizasyon ve kalite
- Türkiye'de yasal mevzuat (TUK temsilcisi)
- Tartışma
- Kolorektal cerrahide mikrobiyota ve nütrisyonun önemi
- Beslenmede temel ilkeler: Hasta değerlendirme ve ürün seçimi
- Kolorektal kanserde ameliyat öncesi ve sonrası beslenme nasıl olmalı?
- Özel durumlarda beslenme (İBH, enteroatmosferik fistül, kısa bağırsak...)
- Tartışma
- Olgularla tartışalım
18:30-20:00 TKRCD YETERLİK GENEL KURULU
19 MAYIS 2023, CUMA
07:00-08:00 İNTERAKTİF KAHVALTI OTURUMLARI 9-12
ASİSTAN OKULU 3
  SALON A SALON B
08:00-08:30 SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER 2 SEÇİLMİŞ VİDEO BİLDİRİLER 2
08:30-10:30 OTURUM 16: REKTUM KANSERİ: İZLE ve GÖR OTURUM 17: HEMOROİDAL HASTALIK
  - İzle ve gör: Kimler için?
- Endoskopide klinik yanıt değerlendirilmesi ve lokal eksizyonun yeri
- İzle ve gör: MR'ın rolü
- İzlemde tekrar büyüme var: Tedavi yönetimi
- İzle ve gör tedavisinde tuzaklar ve tehlike
- Olgular ile tartışalım
- Hemoroidal hastalık: Tanı ve konservatif yaklaşımlar
- Hangi hastayı poliklinikte tedavi edebilirim? Ofis yöntemleri
- Altın standart cerrahi tedavi var mı? Literatür ne diyor?
Hangi tekniği tercih ediyorum? Neden?
- Eksizyonel yöntemler ve stapler hemoroidopeksi
- Hemoroid arter ligasyonu, lazer ve radyofrekans ablasyon
- Özel durumlar için özel cerrahi teknikler
- Nüks / iyileşmeyen hemoroidal hastalıkta tedavi
- Tartışma
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 VİDEO OTURUMU 3 OTURUM 18: SELİM ANOREKTAL: KOMPLİKASYONLAR
  - Sağ hemikolektomi: Teknikler
- Splenik fleksura ve transvers kolon tümörlerinde MIS
- İSR ve koloanal anastomoz: Teknikler
- T4 tümör için multivisseral MIS
- Lateral lenf nodu disseksiyonu
- Tartışma
- Fistül cerrahisi sonrası nüks / iyileşmeyen hastalık: Nerede hata yapıyoruz?
- Hemoroid cerrahisi sonrası komplikasyonlar (Darlık, kanama ve anal sepsis)
- Proktolojik cerrahi sonrası fekal inkontinansa yaklaşım
- Tartışma
12:00-13:00 UYDU SEMPOZYUM 5 ÖĞLE ARASI
13:00-14:00 ÖĞLE ARASI UYDU SEMPOZYUM 6
14:00-14:30 KONFERANS 8 KONFERANS 9
Toplumda HKKS tanısında cerrahın rolü - Gabriela Möslein Kolorektal cerrahide innovasyon
14:30-15:30 OTURUM 19: HKKS 14:30 – 16:00   OTURUM 20: MEDİKOLEGAL OLGULAR
  - HKK sendromlarında profilaktik cerrahi
- HKK hastalarında kanser yönetimi
- HKK sendromlarında kemoprevansiyon ve tarama
- Tartışma
Mahkeme kuruldu (Keypad eşliğinde)
15:30-16:30 OTURUM 21: PROKTOLOJİ DİĞER
  - Anal fissürde medikal tedavi: Nereye kadar?
- Anal fissür: Cerrahi tedavi yöntemleri
- Pilonidal sinüs: Minimal invaziv yöntemler
- Pilonidal sinus: Eksizyonel yöntemler / flep cerrahisi
- Tartışma
16:00 – 16:30   OTURUM 22: CERRAHLAR İÇİN SoME VE VİDEO PLATFORMLAR: ETİK DEĞERLER
 
16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 OTURUM 23: OLGULARLA KOLOREKTAL KANSER (Keypad) OTURUM 24: OLGULARLA SELİM ANOREKTAL (Keypad)
20 MAYIS 2023, CUMARTESİ
  SALON A
07:00-08:00 İNTERAKTİF KAHVALTI OTURUMLARI 13-16
ASİSTAN OKULU 4
08:00-10:00 OTURUM 25: ANASTOMOZ KAÇAKLARI
  - Anastomoz kaçağı önlenebilir mi?
- Anastomoz kaçaklarını nasıl tanırım?
- Anastomoz kaçağında tedavi her zaman cerrahi mi?
- Geç dönem kaçaklar: Sinüs ve fistül
- Olgular ile tartışalım
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-10:50 OTURUM 26: TÜRK KOLON VE REKTUM HASTALIKLARI DERGİSİ
  - Editörün mesajı
- TKRHD 2022 yılının en iyi yayını
- Pubmed 2022 yılının en iyi Türk yayını
10:50-12:00 VİDEO OTURUM 4: AÇIK CERRAHİ
  - Total mezorektal eksizyon
- Aşağı anterior rezeksiyon sonrası kolon yetişmedi: Ne yapalım?
- Gerginliksiz poş ve 'redo' poşta teknik detaylar
- Crohn'da anastomoz ve striktüroplasti tekniği
- Pelvik ekzenterasyon ve eAPR
- Sitoredüktif cerrahi ve HİPEK
- Tartışma
12:00-13:00 AKILCI İLAÇ KULLANIMI - KAPANIŞ

 

 

#TKRCD2023

Sosyal medyada bizi takip edin!

 

Telif Hakkı © 2022 TKRCD. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA.